Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Legea nr. 190/2018

Art. 1. - Obiectul legiiPrezenta lege stabile╚Öte m─âsurile necesare punerii ├«n aplicare la nivel na╚Ťional, ├«n principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 ╚Öi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec╚Ťia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat ├«n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit ├«n continuare Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


Art. 2. - Defini╚Ťii

(1) ├Än aplicarea Regulamentului general privind protec╚Ťia datelor ╚Öi a prezentei legi, termenii ╚Öi expresiile de mai jos se definesc dup─â cum urmeaz─â:


a) autorit─â╚Ťi ╚Öi organisme publice - Camera Deputa╚Ťilor ╚Öi Senatul, Administra╚Ťia Preziden╚Ťial─â, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra╚Ťiei publice centrale, autorit─â╚Ťile ╚Öi institu╚Ťiile publice autonome, autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale ╚Öi de la nivel jude╚Ťean, alte autorit─â╚Ťi publice, precum ╚Öi institu╚Ťiile din subordinea/coordonarea acestora. ├Än sensul prezentei legi, sunt asimilate autorit─â╚Ťilor/organismelor publice ╚Öi unit─â╚Ťile de cult ╚Öi asocia╚Ťiile ╚Öi funda╚Ťiile de utilitate public─â;

Reviste (3)


b) num─âr de identificare na╚Ťional - num─ârul prin care se identific─â o persoan─â fizic─â ├«n anumite sisteme de eviden╚Ť─â ╚Öi care are aplicabilitate general─â, cum ar fi: codul numeric personal, seria ╚Öi num─ârul actului de identitate, num─ârul pa╚Öaportului, al permisului de conducere, num─ârul de asigurare social─â de s─ân─âtate;


c) plan de remediere - anex─â la procesul-verbal de constatare ╚Öi sanc╚Ťionare a contraven╚Ťiei, ├«ntocmit ├«n condi╚Ťiile prev─âzute la art. 11, prin care Autoritatea Na╚Ťional─â de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal, denumit─â ├«n continuare Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere, stabile╚Öte m─âsuri ╚Öi un termen de remediere;


d) m─âsur─â de remediere - solu╚Ťie dispus─â de Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere ├«n planul de remediere ├«n vederea ├«ndeplinirii de c─âtre autoritatea/organismul public a obliga╚Ťiilor prev─âzute de lege;


e) termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunic─ârii procesului- verbal de constatare ╚Öi sanc╚Ťionare a contraven╚Ťiei, ├«n care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate ╚Öi ├«ndeplinirii obliga╚Ťiilor legale;


f) ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public - include acele activit─â╚Ťi ale partidelor politice sau ale organiza╚Ťiilor cet─â╚Ťenilor apar╚Ťin├ónd minorit─â╚Ťilor na╚Ťionale, ale organiza╚Ťiilor neguvernamentale, care servesc realiz─ârii obiectivelor prev─âzute de dreptul constitu╚Ťional sau de dreptul interna╚Ťional public ori func╚Ťion─ârii sistemului democratic, incluz├ónd ├«ncurajarea particip─ârii cet─â╚Ťenilor ├«n procesul de luare a deciziilor ╚Öi a preg─âtirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor ╚Öi valorilor democra╚Ťiei.

Reviste (1)


(2) ├Än cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile defini╚Ťiile prev─âzute la art. 4 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


CAPITOLUL II

Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal

Art. 3. - Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind s─ân─âtatea

(1) Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind s─ân─âtatea, ├«n scopul realiz─ârii unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permis─â cu consim╚Ť─âm├óntul explicit al persoanei vizate sau dac─â prelucrarea este efectuat─â ├«n temeiul unor dispozi╚Ťii legale exprese, cu instituirea unor m─âsuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor legitime ale persoanei vizate.


(2) Prelucrarea datelor privind s─ân─âtatea realizat─â ├«n scopul asigur─ârii s─ân─ât─â╚Ťii publice, astfel cum este definit─â ├«n Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la s─ân─âtatea public─â, precum ╚Öi la s─ân─âtatea ╚Öi siguran╚Ťa la locul de munc─â, publicat ├«n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008, nu se poate efectua ulterior, ├«n alte scopuri, de c─âtre ter╚Ťe entit─â╚Ťi.


Art. 4. - Prelucrarea unui num─âr de identificare na╚Ťional

(1) Prelucrarea unui num─âr de identificare na╚Ťional, inclusiv prin colectarea sau dezv─âluirea documentelor ce ├«l con╚Ťin, se poate efectua ├«n situa╚Ťiile prev─âzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


(2) Prelucrarea unui num─âr de identificare na╚Ťional, inclusiv prin colectarea sau dezv─âluirea documentelor ce ├«l con╚Ťin, ├«n scopul prev─âzut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor, respectiv al realiz─ârii intereselor legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â, se efectueaz─â cu instituirea de c─âtre operator a urm─âtoarelor garan╚Ťii:


a) punerea ├«n aplicare de m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate pentru respectarea, ├«n special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum ╚Öi pentru asigurarea securit─â╚Ťii ╚Öi confiden╚Ťialit─â╚Ťii prelucr─ârilor de date cu caracter personal, conform dispozi╚Ťiilor art. 32 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor;
b) numirea unui responsabil pentru protec╚Ťia datelor, ├«n conformitate cu prevederile art. 10 din prezenta lege;


c) stabilirea de termene de stocare ├«n func╚Ťie de natura datelor ╚Öi scopul prelucr─ârii, precum ╚Öi de termene specifice ├«n care datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse sau revizuite ├«n vederea ╚Ötergerii;


d) instruirea periodic─â cu privire la obliga╚Ťiile ce le revin a persoanelor care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei ├«mputernicite de operator, prelucreaz─â date cu caracter personal.


Art. 5. - Prelucrarea datelor cu caracter personal ├«n contextul rela╚Ťiilor de munc─â Reviste (3)

├Än cazul ├«n care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunica╚Ťii electronice ╚Öi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de munc─â, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angaja╚Ťilor, ├«n scopul realiz─ârii intereselor legitime urm─ârite de angajator, este permis─â numai dac─â:


a) interesele legitime urm─ârite de angajator sunt temeinic justificate ╚Öi prevaleaz─â asupra intereselor sau drepturilor ╚Öi libert─â╚Ťilor persoanelor vizate;


b) angajatorul a realizat informarea prealabil─â obligatorie, complet─â ╚Öi ├«n mod explicit a angaja╚Ťilor;


c) angajatorul a consultat sindicatul sau, dup─â caz, reprezentan╚Ťii angaja╚Ťilor ├«nainte de introducerea sistemelor de monitorizare;


d) alte forme ╚Öi modalit─â╚Ťi mai pu╚Ťin intruzive pentru atingerea scopului urm─ârit de angajator nu ╚Öi-au dovedit anterior eficien╚Ťa; ╚Öi


e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este propor╚Ťional─â cu scopul prelucr─ârii, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.


Art. 6. - Prelucrarea datelor cu caracter personal și de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public Reviste (2)

├Än cazul ├«n care prelucrarea datelor personale ╚Öi speciale este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public conform art. 6 alin. (1) lit. e) ╚Öi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor se efectueaz─â cu instituirea de c─âtre operator sau de c─âtre partea ter╚Ť─â a urm─âtoarelor garan╚Ťii:


a) punerea ├«n aplicare a m─âsurilor tehnice ╚Öi organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor, ├«n special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului integrit─â╚Ťii ╚Öi confiden╚Ťialit─â╚Ťii;


b) numirea unui responsabil pentru protec╚Ťia datelor, dac─â aceasta este necesar─â ├«n conformitate cu art. 10 din prezenta lege;


c) stabilirea de termene de stocare ├«n func╚Ťie de natura datelor ╚Öi scopul prelucr─ârii, precum ╚Öi de termene specifice ├«n care datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse sau revizuite ├«n vederea ╚Ötergerii.


CAPITOLUL III

Derog─âri

Art. 7. - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare Reviste (4)├Än vederea asigur─ârii unui echilibru ├«ntre dreptul la protec╚Ťia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare ╚Öi dreptul la informa╚Ťie, prelucrarea ├«n scopuri jurnalistice sau ├«n scopul exprim─ârii academice, artistice sau literare poate fi efectuat─â, dac─â aceasta prive╚Öte date cu caracter personal care au fost f─âcute publice ├«n mod manifest de c─âtre persoana vizat─â sau care sunt str├óns legate de calitatea de persoan─â public─â a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor ├«n care este implicat─â, prin derogare de la urm─âtoarele capitole din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor:


a) capitolul II - Principii;


b) capitolul III - Drepturile persoanei vizate;


c) capitolul IV - Operatorul și persoana împuternicită de operator;


d) capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal c─âtre ╚Ť─âri ter╚Ťe sau organiza╚Ťii interna╚Ťionale;


e) capitolul VI - Autorit─â╚Ťi de supraveghere independente;


f) capitolul VII - Cooperare ╚Öi coeren╚Ť─â;


g) capitolul IX - Dispozi╚Ťii referitoare la situa╚Ťii specifice de prelucrare.


Art. 8. - Prelucrarea datelor cu caracter personal ├«n scopuri de cercetare ╚Ötiin╚Ťific─â sau istoric─â, ├«n scopuri statistice ori ├«n scopuri de arhivare ├«n interes public Reviste (1)

(1) Prevederile art. 15, 16, 18 ╚Öi 21 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor nu se aplic─â ├«n cazul ├«n care datele cu caracter personal sunt prelucrate ├«n scopuri de cercetare ╚Ötiin╚Ťific─â sau istoric─â, ├«n m─âsura ├«n care drepturile men╚Ťionate la aceste articole sunt de natur─â s─â fac─â imposibil─â sau s─â afecteze ├«n mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derog─ârile respective sunt necesare pentru ├«ndeplinirea acestor scopuri.

Modific─âri (1), Reviste (1)


(2) Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 ╚Öi 21 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor nu se aplic─â ├«n cazul ├«n care datele cu caracter personal sunt prelucrate ├«n scopuri de arhivare ├«n interes public, ├«n m─âsura ├«n care drepturile men╚Ťionate la aceste articole sunt de natur─â s─â fac─â imposibil─â sau s─â afecteze ├«n mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derog─âri sunt necesare pentru ├«ndeplinirea acestor scopuri.

Reviste (2)


(3) Derog─ârile prev─âzute la alin. (1) ╚Öi (2) sunt aplicabile numai sub rezerva existen╚Ťei garan╚Ťiilor corespunz─âtoare pentru drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile persoanelor vizate, prev─âzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


(4) ├Än cazul ├«n care prelucrarea men╚Ťionat─â la alin. (1) ╚Öi (2) serve╚Öte ├«n acela╚Öi timp ╚Öi altui scop, derog─ârile se aplic─â numai prelucr─ârii ├«n scopurile men╚Ťionate la alineatele respective.


Art. 9. -

(1) ├Än vederea asigur─ârii propor╚Ťionalit─â╚Ťii ╚Öi a unui echilibru ├«ntre dreptul la protec╚Ťia datelor cu caracter personal ╚Öi a datelor speciale ╚Öi prelucrarea unor astfel de date de c─âtre partidele politice ╚Öi organiza╚Ťiile cet─â╚Ťenilor apar╚Ťin├ónd minorit─â╚Ťilor na╚Ťionale, organiza╚Ťiilor neguvernamentale, se vor realiza urm─âtoarele garan╚Ťii:

Reviste (1)


a) informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
b) garantarea transparen╚Ťei informa╚Ťiilor, a comunic─ârilor ╚Öi a modalit─â╚Ťilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate;


c) garantarea dreptului de rectificare și ștergere.


(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi special este permis─â partidelor politice ╚Öi organiza╚Ťiilor cet─â╚Ťenilor apar╚Ťin├ónd minorit─â╚Ťilor na╚Ťionale, organiza╚Ťiilor neguvernamentale, ├«n vederea realiz─ârii obiectivelor acestora, f─âr─â consim╚Ť─âm├óntul expres al persoanei vizate, dar cu condi╚Ťia s─â se prevad─â garan╚Ťiile corespunz─âtoare, men╚Ťionate la alineatul precedent.


CAPITOLUL IV

Responsabilul cu protec╚Ťia datelor

Art. 10. - Desemnarea ╚Öi sarcinile responsabilului cu protec╚Ťia datelor Reviste (1)

(1) Operatorii ╚Öi persoanele ├«mputernicite de operator desemneaz─â un responsabil cu protec╚Ťia datelor ├«n situa╚Ťiile ╚Öi condi╚Ťiile prev─âzute la art. 37-39 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


(2) ├Än cazul ├«n care operatorul sau persoana ├«mputernicit─â de operator este o autoritate public─â sau un organism public, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protec╚Ťia datelor, unic pentru mai multe dintre aceste autorit─â╚Ťi sau organisme, lu├ónd ├«n considerare structura organizatoric─â ╚Öi dimensiunea acestora.


(3) Activitatea ╚Öi sarcinile responsabilului cu protec╚Ťia datelor se realizeaz─â cu respectarea prevederilor art. 38 ╚Öi 39 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor ╚Öi a reglement─ârilor legale na╚Ťionale aplicabile.


CAPITOLUL V

Organisme de certificare

Art. 11. - Acreditarea organismelor de certificare

(1) Acreditarea organismelor de certificare prev─âzute la art. 43 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor se realizeaz─â de Asocia╚Ťia de Acreditare din Rom├ónia - RENAR, ├«n calitate de organism na╚Ťional de acreditare, ├«n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerin╚Ťelor de acreditare ╚Öi de supraveghere a pie╚Ťei ├«n ceea ce prive╚Öte comercializarea produselor ╚Öi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat ├«n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008, precum ╚Öi ├«n conformitate cu Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformit─â╚Ťii, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 256/2011.


(2) Organismele de certificare vor fi acreditate potrivit reglement─ârilor legale aplicabile, ├«n conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065 ╚Öi cu cerin╚Ťele suplimentare stabilite de Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere, precum ╚Öi cu respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


CAPITOLUL VI

M─âsuri corective ╚Öi sanc╚Ťiuni

Art. 12. - Dispozi╚Ťii generale privind m─âsuri corective ╚Öi sanc╚Ťiuni Reviste (1)

(1) ├Änc─âlcarea dispozi╚Ťiilor enumerate la art. 83 alin. (4) - (6) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor constituie contraven╚Ťie.

Reviste (1)


(2) Sanc╚Ťiunile contraven╚Ťionale principale sunt avertismentul ╚Öi amenda contraven╚Ťional─â.

Reviste (2)
(3) ├Änc─âlcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contraven╚Ťie ╚Öi se sanc╚Ťioneaz─â ├«n condi╚Ťiile prev─âzute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


(4) Constatarea contraven╚Ťiilor prev─âzute de prezenta lege ╚Öi aplicarea sanc╚Ťiunilor contraven╚Ťionale, precum ╚Öi a celorlalte m─âsuri corective prev─âzute de art. 58 din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor se fac de Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere, ├«n conformitate cu dispozi╚Ťiile Regulamentului general privind protec╚Ťia datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind ├«nfiin╚Ťarea, organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, ╚Öi ale prezentei legi.


Art. 13. - Aplicarea m─âsurilor corective autorit─â╚Ťilor ╚Öi organismelor publice Reviste (2)

(1) ├Än cazul constat─ârii ├«nc─âlc─ârii prevederilor Regulamentului general privind protec╚Ťia datelor ╚Öi ale prezentei legi de c─âtre autorit─â╚Ťile/organismele publice, Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere ├«ncheie un proces-verbal de constatare ╚Öi sanc╚Ťionare a contraven╚Ťiei prin care se aplic─â sanc╚Ťiunea avertismentului ╚Öi la care anexeaz─â un plan de remediere.

Reviste (3)


(2) Termenul de remediere se stabile╚Öte ├«n func╚Ťie de riscurile asociate prelucr─ârii, precum ╚Öi demersurile necesar a fi ├«ndeplinite pentru asigurarea conformit─â╚Ťi prelucr─ârii.


(3) ├Än termen de 10 zile de la data expir─ârii termenului de remediere, Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere poate s─â reia controlul.


(4) Responsabilitatea ├«ndeplinirii m─âsurilor de remediere revine autorit─â╚Ťii/organismului public care, potrivit legii, poart─â r─âspunderea contraven╚Ťional─â pentru faptele constatate.


(5) Modelul planului de remediere care se anexeaz─â la procesul-verbal de constatare ╚Öi sanc╚Ťionare a contraven╚Ťiei este prev─âzut ├«n anexa Plan de remediere, care face parte integrant─â din prezenta lege.


Art. 14. - Constatarea contraven╚Ťiilor ╚Öi aplicarea de sanc╚Ťiuni autorit─â╚Ťilor ╚Öi organismelor publice Reviste (2)

(1) Dac─â ├«n urma controlului prev─âzut la art. 13 alin. (3) se constat─â faptul c─â autorit─â╚Ťile/organismele publice nu au adus la ├«ndeplinire ├«n totalitate m─âsurile prev─âzute ├«n planul de remediere, Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere, ├«n func╚Ťie de circumstan╚Ťele fiec─ârui caz ├«n parte, poate aplica sanc╚Ťiunea contraven╚Ťional─â a amenzii, cu luarea ├«n considerare a criteriilor prev─âzute la art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


(2) Constituie contraven╚Ťie ├«nc─âlcarea de c─âtre autorit─â╚Ťile/organismele publice a urm─âtoarelor dispozi╚Ťii din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor, referitoare la:


a) obliga╚Ťiile operatorului ╚Öi ale persoanei ├«mputernicite de operator ├«n conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 ╚Öi 43;


b) obliga╚Ťiile organismului de certificare ├«n conformitate cu art. 42 ╚Öi 43;


c) obliga╚Ťiile organismului de monitorizare ├«n conformitate cu art. 41 alin. (4).


(3) Constituie contraven╚Ťie ├«nc─âlcarea de c─âtre autorit─â╚Ťile/organismele publice a dispozi╚Ťiilor art. 3-9 din prezenta lege.


(4) Contraven╚Ťiile prev─âzute la alin. (2) ╚Öi (3) se sanc╚Ťioneaz─â cu amend─â de la 10.000 lei p├ón─â la 100.000 lei.

Reviste (2)
(5) Constituie contraven╚Ťie ├«nc─âlcarea de c─âtre autorit─â╚Ťile/organismele publice a urm─âtoarelor dispozi╚Ťii din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor, referitoare la:


a) principiile de baz─â pentru prelucrare, inclusiv condi╚Ťiile privind consim╚Ť─âm├óntul, ├«n conformitate cu art. 5-7 ╚Öi art. 9;


b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;


c) transferurile de date cu caracter personal c─âtre un destinatar dintr-o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â, ├«n conformitate cu art. 44-49;


d) orice obliga╚Ťii ├«n temeiul legisla╚Ťiei na╚Ťionale adoptate ├«n temeiul capitolului IX;


e) nerespectarea unei decizii sau a unei limit─âri temporare sau definitive asupra prelucr─ârii sau a suspend─ârii fluxurilor de date, emis─â de c─âtre Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere ├«n temeiul art. 58 alin. (2), sau neacordarea accesului, prin ├«nc─âlcarea dispozi╚Ťiilor art. 58 alin. (1).


(6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven╚Ťiilor, aprobat─â cu modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, contraven╚Ťiile prev─âzute la alin. (5) se sanc╚Ťioneaz─â cu amend─â de la 10.000 lei p├ón─â la 200.000 lei.


(7) Constituie contraven╚Ťie ├«nc─âlcarea de c─âtre autorit─â╚Ťile/organismele publice a unei decizii emise de Autoritatea na╚Ťional─â de supraveghere ├«n conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor.


(8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 2/2001, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, contraven╚Ťiile prev─âzute la alin. (7) se sanc╚Ťioneaz─â cu amend─â de la 10.000 lei p├ón─â la 200.000 lei.


Art. 15. -

├Än aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor, art. 142 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind ├«nfiin╚Ťarea, organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, se modific─â ╚Öi va avea urm─âtorul cuprins:


"

var uri = location.pathname + location.search; var bootstrap_enabled = (typeof $().modal == 'function'); if (!bootstrap_enabled) { $('head').append(''); $('head').append('